BADANIA

BADANIA

Tu zamieszczamy informacje i linki do najważniejszych projektów badawczych realizowanych przez zespół Centrum aktualnie i w przeszłości. Wszystkie one przyczyniły się bezpośrednio do powstania Centrum Wspierania Relacji oraz potrzeby promowania podejścia relacyjnego w wychowaniu, edukacji i terapii.


Badania dotyczące refleksyjności matek dzieci ze spektrum autyzmu

Praca zawiera opis badań zrealizowanych w ramach obronionej w 2016 roku pracy doktorskiej dotyczącej mentalizacji/ refleksyjności matek dzieci ze spektrum autyzmu. Badania udowodniły, iż mamy dzieci ze spektrum są w równym stopniu refleksyjne, jak mamy dzieci neurotypowych, a nawet – gdy w grę wchodzą stany mentalne ich dzieci – bardziej refleksyjne niż grupa porównawcza. Badania były próbą weryfikacji krzywdzącej, nieprawdziwej i absolutnie nieetycznej hipotezy o „matkach-lodówkach” przyczyniających się do wystąpienia spektrum autyzmu u ich dzieci.

LINK: Postawy rodzicielskie a refleksyjność matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Prezentacja projektu „Autyzm relacyjnie…”

Prezentacja zawiera krótki i zwarty opis innowacji społecznej „Autyzm relacyjnie. (Re)integracja społeczna dzieci ze spektrum autyzmu mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej” realizowanej w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS.

LINK: Autyzm relacyjnie – (Re)integracja społeczna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu mających trudności w realizowaniu programu nauczania wraz z grupą rówieśniczą


Blog „Autyzm relacyjnie…”

Blog opisujący przebieg projektu „Autyzm relacyjnie. (Re)integracja społeczna dzieci ze spektrum autyzmu mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej” – to najważniejsze refleksje, wnioski, skojarzenia i rezultaty projektu innowacji społecznej WINS .

LINK: Autyzm relacyjnie (blog)


Projekt badawczy „Klasyczne i nieklasyczne psychoanalityczne ujęcia zaburzeń ze spektrum autyzmu”

Projekt badawczy realizowany w okresie 06/2016-03/2017 w ramach konkursu grantowego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Obejmował analizę porównawczą tradycyjnych i współczesnych ujęć spektrum autyzmu obecnych w psychoanalizie. Jego celem było wyłonienie tych koncepcji, które odpowiadają aktualnej wiedzy naukowej i klinicznej dotyczącej spektrum oraz przygotowanie materiałów dla rodziców oraz specjalistów (por. broszura w zakładce „Publikacje”). Wnioski z badań można również znaleźć w artykule „Autyzm relacyjnie, czyli praca na i nad kontaktem z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

LINK: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej


Konferencja metodyczna „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”

Konferencja zrealizowana w wyniku współpracy kilku podmiotów: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji FIONA oraz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Ukoronowanie zakończenia procesu realizacji i ewaluacji innowacji społecznych przygotowanych w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS.

LINK: Relacja z konferencji (część I) / relacja z konferencji (część II) / relacja z konferencji (część III).